Åsum gamle smedje

Så skulle arbejdsgruppen, der blev nedsat til at klarlægge omstændighederne ved overtagelsen af den 200 årige gamle smedje midt i byen, være klar med forslag til love, kontingenter, overdragelses-betingelser, planer og meget mere.

Vi indkalder derfor til

Stiftende generalforsamling

Åsum gamle smedje

Mandag den 30.09.2019 i Rytterskolen kl. 19.00

M.v.h.

Arbejdsgruppen

 

Åsum gamle smedje

Det var et godt møde, vi fik afholdt den 25. juni 2019. Ok tilstrømning af deltagere, der ikke sprængte Rytterskolens rammer, men de 25, der var mødt op, havde virkelig noget at byde ind med. Interessen var stor, og vi fik en god konstruktiv diskussion.

Det på trods af at vi – den lille gamle smedegruppe – startede mødet med et kritisk og på ingen måde optimistisk oplæg. Det skyldtes, vi nogle dage før havde været til møde med Odense Kommune for at få afklaret forskellige spørgsmål ved en evt. overdragelse af smedjen.

Efter mødet med kommunen sad vi tilbage med det indtryk, at kommunen helst ser, vi opgiver vores planer. Det blev mere end antydet, at en sådan opgave kunne vi som by ikke løfte. Og i øvrigt havde man meget travlt med at skille sig af med bygningen, så et hurtigt salg til den højstbydende private køber ville for kommunen være en optimal løsning.

Vores frygt for at bygningerne ville risikere at blive misligholdt ved salg til en privat, var efter kommunens mening helt ubegrundet. Vi glemmer vist, sagde en embedsmand med forstand på sådanne sager, at landets love er så effektive, at ingen kan misligholde en fredet bygning. Og dog… da vi kom hjem, kunne vi læse i nogle dokumenter, at kommunen siden 2017 har valgt at ignorere et straks påbud. I en rapport, de selv har fået udarbejdet, blev de pålagt at istandsætte en utæt skotrende! Men vi har ved selvsyn set, at man valgte at løse problemet ved at sætte en spand under, som naturligvis for længst er fyldt. Men selvfølgelig hvis en ekspert i lovgivning om fredede bygninger i 2019 siger, der er intet at frygte, må det jo passe?

Det var en noget deprimeret oplevelse. Vi var tæt på at smide håndklædet i ringen. Vores åbenbart naive forestilling om, at politikere og embedsmænd ville være lykkelige, hvis aktive borgere i et område vil tage ansvar og frivilligt hjælpe med at sikre et bevaringsværdigt miljø og en kulturarv, som smedjen er! Men heldigvis vil kommunen fastholde det gamle tilbud om, at vi kan overtage bygningerne, hvis vi kan oprette en demokratisk forening til at drive bygningerne – bare vi skynder os lidt.

Heldigvis ville de fremmødte på borgermødet det anderledes. Naturligvis kan man se, der ligger en kæmpeopgave, som ikke lige kan klares med et hurtigt snuptag. Men interessen for at sikre miljøet ved smedjen i byens centrum er så stærk, at forsamlingen blev enige om sammen at løfte den store opgave.

Vi fik valgt en arbejdsgruppe bestående af syv personer med meget forskellige kompetencer. Gruppens opgave bliver at lave en arbejdsplan for det videre arbejde og udarbejde et oplæg til en snarligt stiftende generalforsamling, så vi sikrer os et juridisk grundlag for overtagelsen af Åsum gamle smedje.

Gruppen består af: Emil K. Held - Jens Ole Melsen - Jonathan P. Kvist - Sinnet Bunde - Annette Huulvej - Jess Wulff-Hansen - Alex Hold.

Alex Hold

 

 

Åsum gamle smedje

Hvad mener du?

Skal byen tage ansvaret for den gamle smedje? Eller skal vi lade kommunen sælge den gamle smedje til den højstbydende, endda med krav om at inddrage en del af Smedens Plads til den nye
ejer!

NEJ! Siger Vi, den lille selvbestaltede gruppe!! Vi vil ikke tillade, at en 200-årig fredet kulturarv bliver overdraget til en privat ejers forgodtbefindende! Men konsekvensen af et NEJ er, at vi selv må påtage os ansvaret for bygningen. Altså sige JA til et projekt, hvor vi får lov til overtage ansvaret for den gammel smedje, som er uden varme, køkken og toiletfaciliteter. Det kræver naturligvis grundige overvejelser, ikke mindst de økonomiske aspekter og vilkår. Det har vi diskuteret i gruppen, men vi er langt fra at have svaret på alle spørgsmålene…. Lige nu er status:

1. Det ligger fast, at kommunen har tilbudt, at vi kan få overdraget bygningen, som en slags ejer/låne aftale. Betingelsen er, at vi laver en demokratisk forening med det formål at varetage interessen og påtage sig ansvaret og forpligtigelserne for bygningerne. Hvis foreningen går i opløsning overtager kommunen bygningerne igen.

2. Vi må undersøge, hvordan bygningerne kan istandsættes, så de kan bruges hele året. Det er en forudsætning for, at vi kan tjene penge til husleje, forbrug og vedligeholdelse. Her er kommunen, Realdania og fonde en mulighed.

3. For at skabe liv og indtægter er tanken at skabe et åbent kunstnerkollektiv (omkring 10 pers.) - gerne forskellige kunstarter. Vi kalder det åbent, fordi vi ønsker adgang for gæster. Og kunstnerne skal kunne sælge deres kunst fra værkstedet.

4. Vores planer om at etablere Smedens Plads som et interessant opholdssted for byen og opsætte en skulptur af Jens Galschiøt er stadig intakt.

5. Vi har fastlagt et møde med rådmand Jane Jegind i juni, hvor vi forventer at få kommunens holdning til bygningernes fremtid og rådmandens vilje til at støtte vores projekt.

6. Indkaldelse til stiftende generalforsamling for at få vedtægter og love på plads.

 

Kom til debatmøde & stiftende generalforsamling
tirsdag, den 25. juni 2019 kl. 19.00 i Rytterskolen

Vi har fået kunstner Jens Galschiøt til at komme og fortælle om den skulptur, han skal lave til Smedens Plads. Samtidig vil han komme med sit syn på ideen om at etablere et kunstnerkollektiv i smedjen.

Herefter vil sidste nyt om konsekvenserne ved at overtage den gamle smedje blive fremlagt, så vi sammen kan drøfte Den Gamle Smedjes fremtid.

Vi håber mødet kan afsluttes med stiftelse og valg til en forening, der vil tage ansvaret og varetage driften af:

Smedjen - Smedens Plads – Skulpturen.

Med venlig hilsen

Mogens Burmølle – Poul Poulsen – Jess Wulff Hansen – Alex Hold

 

 

Smedjen/Smedens Plads

Når man arbejder med renovering af vores nye plads, vil virkeliggøre fremstilling af en skulptur og ønsker at overtage brugsretten til en gammel smedje, er det ikke noget, man lige gør på 5 minutter. Når man så ovenikøbet ikke har nogen penge, står man over for det, man kalder en ”lille” udfordring! Men til almen orientering har vi ikke mistet modet, der er stadig overskud til en kort statusrapport.

1. Ændringer og renovering af Smedens Plads:
Vi har holdt møde med landskabsarkitekt Bo S. Hune, Odense Kommune. Han har heller ikke nogen midler. Så vi går selv i gang med at tegne pladsen, som vi mener, den skal se ud. Herefter skal der laves en ansøgning til ”Bydelspuljen” – det er organet, hvor penge til et sådant projekt skal søges. Desværre er det kun en gang om året, de tager imod ansøgninger, og det er først til efteråret.

2. Få lavet en Smede-skulptur til opsætning på pladsen:
Vi har indsendt en ansøgning til Odense kommunes kunstfond om hjælp og økonomisk støtte. De har endnu ikke svaret tilbage. Vi forventer ikke, de har midler til at dække hele udgiften til en sådan skulptur. Albani-fonden er et godt bud på en anden ansøgningsmulighed!

3. Få brugsretten til den gamle Smedje:
Umiddelbart den letteste opgave! Men desværre har byrådet vedtaget: Hvis en lejer opsiger sit lejemål i en kommunal ejendom, skal lejemålet ikke genlejes, men man skal forsøge at sætte ejendommen til salg. Om kommunen vil/kan sælge den fredede Smede er et spørgsmål?

Vi havde, inden vi blev bekendt med denne passus, leget med tanken om at henvende os til Realdania, i et håb om de måske var interesseret i købe den gamle Smedje. Hvis de er interesseret, vil vi få en ejer, som efter alle kunstens regler vil istandsætte og frem over vedligeholde bygningerne til ug med krys og bolle.

Da vi blev bekendt med Kommunens holdning, skyndte vi os at sende en ansøgning til Realdania om deres interesse i at overtage Smedjen. Ansøgningen er begrundet med, vi har en 200 årig historisk interessant fredet Smedje, som vi ønsker efter en renovering at udleje til en gruppe kunstnere, som sammen kan skabe et inspirerende miljø til glæde for byen og dem selv! Herudover vil vi som by være interesseret i at anvende området og bygningen til enkeltstående aktiviteter
for børn og voksne.

Vi fik hurtigt svar fra Realdania og har med Arkitekt Frants Frandsen besigtiget bygningerne. Han kunne meddele, at Smedjen ikke lige lå til højrebenet, men Realdania ejer i dag ingen gammel Smedje, så det talte måske til vores fordel? Vi fik et konstruktivt møde, men desværre er det ikke Frants Frandsens afgørelse alene. Vi skal lige igen gennemgå bygningen indvendig, inden sagen sendes videre til en endelig afgørelse.

Her står vi i dag ingen løsninger, men masser af udfordringer!

Alex Hold
Åsum Beboerforening

 

 

Skulptur til Smedens Plads

Så blev Smedens Plads en realitet, kommunen har opsat et stort skilt. Ikke det smukkeste man har set, men for svagtseende må behovet da være dækket?

Men et stort skilt gør det ikke alene! Området er som før, vel ikke hvad man forbinder med en plads? Nej… langt fra!

Efter min ikke planlagte sygdom, er jeg hjemme igen. Når man bliver slået tilbage til start af en blodprop, må dele af kroppen lære det hele forfra. Som et lille plus får man tid til tanker! Også Smedens Plads var oppe at vende! Den smukke smedje må da for pokker sammen med bystævnet kunne fremstå som en perle i byens centrum. Spørgsmålet er blot, hvordan gør vi det?

Skal man lave noget, der batter, må man ikke tænke for småt! Hvad gør en plads til en plads? Der skal være noget, der samler og får en til at stoppe op, man skal drages…. til det er en skulptur ideel. Så naturligvis må vi have en skulptur, der gør vores lille plads til noget unikt.

Med det udgangspunkt blev den selvbestaltede ”Smedens Plads gruppe” med oldermand Mogens Burmølle og Poul Poulsen fra Lokalhistorisk Arkiv indkaldt. Den lille gruppe var heldigvis enige om, at nu skulle vi tænke visionært!

Vi valgte at kontakte kunster Jens Galschiøt, en lokal (Odense) kunster. Han har lavet mange naturalistiske skulpturer bl.a. på havnen i Århus.

Vi besigtigede sammen med Jens pladsen og besluttede, at en smed skulle indgå i skulpturen, men den traditionelle smed, der står ved en ambolt og slår på et stykke jern, syntes vi var lidt for kedelig.

En bronzeskulptur er ikke gratis. Jens mener, at en sådan vil koste omkring 450.000 kr. Uha… det er mange penge. Vi må rundt med hatten, finde nogle fonde der synes om vores projekt! Skal man gøre sig til hos sådanne fonde, vil en blåstempling fra Odense Kommunes Kunstfond nok være en fordel. Skal vi ofre så mange penge på en skulptur, må pladsen fremstå som en helhed, ikke kun en ny
bænk m.m. men et spadestik dybere. Vi var derfor enige om at få Odense Kommunes landskabs-arkitekter ind over. Måske fik de lyst til at gå ind i projektet med ideer og penge?

For nemheds skyld kommer her udpluk fra den skrivelse, der er sendt til Odense Kommunes
landskabsarkitekt Bo S Hune:

Det at skabe en interessant sammenhængende plads har naturligvis givet os nogle udfordringer, og det er i den forbindelse, vi håber I/du med jeres erfaring og ekspertise vil kunne finde interesse i at indgå med ideer og hjælp, så vi får skabt en smuk plads.

Vi har i vores arbejdsgruppe følgende projekter og ideer, som vi lige nu arbejder på i forventning om at skabe et aktivt miljø omkring smedjen:

• Opsætning af en skulptur! Har holdt møde med kunstner Jens Galschiøt. Lige nu er idéen en bænk, hvor en smed holder frokostpause med sin øl og madkasse, omkring ham står hans værktøj.

• Planlagt ansøgninger hos fonde, i den forbindelse talte jeg med Anders W Bertelsen Odense Kommunes Kunstfond, som gerne ville assistere!

• Den gamle smedje er ejet af Odense Kommune og er stillet til rådighed for en kunstner. Denne kunstner er desværre lige død. Derfor arbejder andre kræfter i byen (Lokalhistorisk arkiv) på at kunne overtage lokalerne med et ønske om at skabe et aktivt miljø inde i bygningerne til gavn for hele området.

• I den forbindelse vil vi meget gerne tale med dig om muligheden for inddragelse af Real Dania, da bygningen er fredet og må siges at have historisk værdi for eftertiden.

• Der er opsat et lavt men stort skilt ”Smedens Plads” og parkforvalter Hanne Pedersen har lovet en mindre istandsættelse af pladsen. (Jeg vil kontakte hende i morgen og bede om at sætte arbejdet i bero, til vi har lidt mere præcis afklaring).

Jeg har siden talt i telefon med Bo Hune, han vil gerne være behjælpelig, men vil p.t. ikke love, hvor meget han kan bidrage med.

Som det nok vil fremgå, er et skilt blevet til mange tanker og ideer. Vi synes naturligvis, det er spændende projekt men også et stort projekt, som vi ikke vil stå alene med. Derfor indkalder vi til informationsmøde, så vi sammen kan få skabt en plads og et miljø i centrum af vores by. (Se opslag andet sted i bladet).

Alex Hold

Åsum Beboerforening

 

 

Tillykke Odense!

Ja! Tillykke Odense, så har Åsum igen beriget byen!
Denne gang med en ”Smedens Plads” som bliver hele pladsen foran den Gamle Smedje.

Jeg har gennem årene til Odense kommune været med til at sende skrivelser og holde møder om ønsker, vi beboere i Åsum har stillet. Det har været en tung proces, som ikke har givet væsentlige resultater. Når vi taler trafik, er vi i 5 år holdt hen med løfter ”nu sker der noget”; men virkeligheden er noget andet! Og bedre busforbindelser til Åsum ender hver gang med; ”Vi takker for jeres henvendelse,
men det er desværre umuligt, Vollsmoses bytrafik vil bryde sammen, hvis vi skal efterkomme jeres ønsker”.

Så optimismen var ikke stor, da det faldt i mit lod at skrive til Odense kommune om etablering af ”Smedens Plads” ved Åsums gamle smedje.

Først den 15. juni fik jeg snøvlet mig færdig til at sende en ansøgning. Og for en gang skyld valgte jeg at satse højt og sende den til borgmesterkontoret med et håb om at få sat en proces i gang.

Allerede den 18. juni lå der et positivt svar fra Anne Velling adm. direktør, som kunne meddele, at man så velvilligt på ansøgningen, men vi skulle lige præcisere, hvor stort et område pladsen skulle dække.
Fantastisk… ikke alt den snak med møder, besigtigelse og kaffetår, her blev kaldt til handling.

Så Mogens Burmølle (Oldermand), Poul Poulsen (Lokalhistorisk arkiv) og undertegnede
(Beboerforeningen) mødtes samme dag på pladsen for at beslutte dens størrelse. Vi blev hurtigt enige om, at det oprindelige smedjeområde foran bygningen, græsskråningen, gang/cykelsti og hele det ”nye” tingsted omkranset af stensætning og bybækken skulle være en helhed og blive til ”Smedens Plads”.

I vores tilbagemelding ville vi indstille at gøre pladsen mere sammenhængende. Opsætning af nye borde/bænke med affaldskurve. Opstramning af bystævnet med beskæring, måske ny beplantning?

Men ingen smedje uden vand, så en fritlægning af adgangsvejen fra smedjen til bækken skal åbnes igen. Den står i dag tilgroet med store vildskud af træer, rødderne er godt i gang med at ødelægge stensætningen omkring bækken. Samtidig får vi den smukke gamle vejstenbro fritlagt, og se selv efter…. det er et smuk syn!

Den 2. juli lå der en endelig godkendelse for den nye plads i Åsum.

Den 6. juli fik vi en positiv tilbagemelding fra Hanne Pedersen Parkforvalter- Odense NØ/SØ. Hun havde besigtiget området og var enig i, at det trænger til et løft. Hun ville vende tilbage lige efter sommerferien.

Effektivt og en positiv oplevelse! Vores ønske var en ny plads i Åsum med opsætning af en informationstavle og opstramning af området.

Alt tyder på, at det får vi.

Når det hele falder på plads, må vi se, hvordan vi får indviet pladsen på en festlig og minderig måde….

Alex Hold.
Formand Åsum Beboerforening.

 

”Smedens Plads”

Man skal huske ikke at give folk for mange valgmuligheder!

Det kan hurtigt afstedkomme en voldsom diskussion og en risiko for at man mister
fokus!

I oplægget til opkaldelsen af en plads ved den gamle smedie i Åsum var navnene
Smedjens Plads og Smedens Plads nævnt i flæng.

Når det så samtidig udtales af en fynbo, hvor sproget gør det svært at høre forskellen på de to ord, var banen kridtet op til en god diskussion!

Heldigvis var det besindige folk der var bænket til bylaugsmødet i år!

Så meget hurtigt kom alle ned på jorden igen, og vi fik konstateret et udbredt
ønske om at oprette en ”SMEDENS PLADS” med beliggenhed ved bænken foran
Aasum Smedje.


Foto: Ken Lyndrup ©

 

Få dage efter kunne ideen sendes videre til byens ”Lokalhistorisk Arkiv”, som har
lovet at være behjælpelig med at finde den rigtige vej frem til målet.

Så til almen orientering skulle sagen være i de bedste hænder!

Pladsgruppen