Generalforsamling

 

 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

               1. Valg af dirigent

               2. Beretning

               3. Forelæggelse af revideret regnskab

               4. Fastsættelse af kontingent

               5. Indkomne forslag

                6. Valg af:

                                     a. Bestyrelsesmedlemmer

                                     b. 2 bestyrelsessuppleanter

                                     c. 2 revisorer

                                     d. 1 revisorsuppleant

               7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være

formanden i hænde senest 1. februar.

På generalforsamlingen kan kun de forslag komme til afstem-

ning, som er optaget på dagsordenen.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel ved

annoncering i dagspressen eller i et lokalomdelt distrikts-

blad.